Installing MySQL

Use apt to install mysql # apt-get install mysql-server mysql-client

Install the MySQL gem
# gem install mysql2